Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Κλείσιμο οδού Καλαμπόκα

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες
του έργου «NGΑ Like A/Κ Χίου», σας επιτρέπουμε να διακόψετε την κυκλοφορία την Τρίτη 5/9/2017 από τις 07:00 έως τις 19:00 στην οδό Καλαμπόκα από την διασταύρωση Καλαμπόκα και Αμάντου ως την διασταύρωση Καλαμπόκα και Θεοπόμπου της πόλης της Χίου.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες-διευκρινήσεις .

Ν.Π.Δ.Δ. - Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο (2) ΠΕ Νηπιαγωγών

H υπηρεσία του Ν.Π. ενημερώνει τις/τους ενδιαφερόμενες/ους ότι οι αιτήσεις για την πρόσληψη δύο (2) ΠΕ Νηπιαγωγών στους ΠΣ του Ν.Π. θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 01-09- 2017 έως και τη Δευτέρα 11-09- 2017 και ώρες 9:00-13:00.

Από την υπηρεσία του Ν.Π.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χίου, έπειτα από συνεδρίασή της, την 29η Αυγούστου 2017, γνωμοδότησε θετικά στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου αναφορικά με τις τεχνικές παρεμβάσεις σε οδούς που οδηγούν σε σχολεία της πόλης της Χίου και σε άλλους εξωτερικούς χώρους. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, από όπου και θα ληφθεί απόφαση.
Συγκεκριμένα, οι τεχνικές παρεμβάσεις, που θα πραγματοποιηθούν, αφορούν στην τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ, στην ανανέωση των διαγραμμίσεων επί του οδοστρώματος, στην διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και όπου αυτά δεν υπάρχουν, στην κατασκευή νέων πεζοδρομίων.
Οι τεχνικές αυτές εργασίες θα πραγματοποιηθούν στα εξής σχολεία:
 2ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και στο 2ο και 6ο Νηπιαγωγείο Χίου (Ευαγγελίστρια)
 1ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο Χίου (Αγ. Ιωάννης Θεολόγος)
 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και στο 1ο Νηπιαγωγείο Χίου (Αγ. Θωμάς)
 3ο και 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και στο 3ο και 8ο Νηπιαγωγείο Χίου (Βουνάκι, Αγ. Άννα Καπέλα)
 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και 5ο Νηπιαγωγείο Χίου (Καράδειο, Φόρος).
Η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Χίου αποτελεί κύριο μέλημα του Δήμου, ο οποίος και στοχεύει στην συνέχιση και ολοκλήρωση των τεχνικών αυτών παρεμβάσεων σε όλες τις οδούς, που οδηγούν και στα υπόλοιπα σχολεία της Χίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει, ότι με την εφαρμογή του Ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') και στο άρθρο 52 , δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Ποιες οφειλές αφορά; Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν μέχρι 30/9/2017 από οποιαδήποτε αιτία όπως τέλη, πρόστιμα, φόροι, κλήσεις ΚΟΚ, εισφορές, μισθώματα κλπ.
Πόσες δόσεις μπορεί να γίνουν; Οι οφειλές μπορούν να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.
Πως εφαρμόζεται η ρύθμιση; Η ρύθμιση εφαρμόζεται κατόπιν απλής αιτήσεως του οφειλέτη προς την ταμία του Δήμου Χίου. Για οφειλές που το ύψος τους υπερβαίνει τις 50.000,00€ έως και 150.000,00€ απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενώ από 150.001,00€ και άνω απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τι γίνεται με τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα; Οι οφειλές που ρυθμίζονται, απαλλάσσονται στο σύνολο τους ή μερικώς από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Προθεσμία αίτησης: Εντός 4 μηνών από την έναρξη του Ν.4483/17 με καταληκτική ημερομηνία 30/11/2017.
Πότε πληρώνονται οι δόσεις; Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Πότε καταργείται η ρύθμιση; Η ρύθμιση καταργείται όταν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,
β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού Φ.Π.Α.,
γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση
Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα ταμείου του Δήμου, διεύθυνση Κανάρη 18 και στα τηλέφωνα 2271351741 κ. Κοσμάς Τσόλας, 2271351740 κα Ειρήνη Πιλαβά, 2271351706 κα Σοφία Γατανά για οφειλές προς τον Δήμο Χίου και για οφειλές στα νομικά πρόσωπα, Λιμενικό Ταμείο και Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας στο τηλ 2271351730 κα Μαμούνα Σοφία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Για άλλη μια χρονιά, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Χίου απέδειξαν ότι θέτουν υψηλούς στόχους και τους πετυχαίνουν!

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που πέτυχαν, μέσω της διαδικασίας των Πανελλαδικών εξετάσεων, την είσοδό τους στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Έστω και μέσα από τη στρεβλή διαδικασία που διατηρεί η χώρα μας για την είσοδο στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, η συνεχής και κοπιαστική προσπάθεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών τους σήμερα απέδωσαν καρπούς.

Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των πανελλαδικών, τώρα είναι η ώρα για όλους τους αποφοίτους να δουν με γενναιότητα και αισιοδοξία το μέλλον τους, να αποφασίσουν και να τολμήσουν. Σε πείσμα όλων των κακών ή καλών συνθηκών και των έτοιμων προσφερόμενων λύσεων για τη ζωή τους πρέπει οι ίδιοι να επιλέξουν το μονοπάτι που θα ακολουθήσουν.

Όσο δύσκολος ή εύκολος φαίνεται αυτή τη στιγμή ο δρόμος, πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι η εμπειρία της ζωής δείχνει ότι υπάρχουν για όλες τις επιλογές τα υπέρ και τα κατά. Ο ανθόσπαρτος δρόμος μπορεί να κρύβει κινδύνους ή αδιέξοδα μετά τη στροφή και ο πιο κακοτράχαλος να οδηγεί σε καινούριους ευρύτερους ορίζοντες που δεν τους έχει κανείς σκεφτεί. Όχι λοιπόν στην επανάπαυση για αυτούς που πέτυχαν αυτό που επιθυμούσαν, όχι και στην απογοήτευση σε αυτούς που πρέπει να προσπαθήσουν διαφορετικά. Το μέλλον υπάρχει μπροστά σας για να δοκιμάσετε και να προσπαθήσετε και πάλι μέχρι την επίτευξη των στόχων σας. Μην ξεχνάτε ότι η προσπάθεια είναι αυτή που μας καταξιώνει ως άτομα κι όχι μόνο η επιτυχία.

Εύχομαι τα όνειρα σας και οι στόχοι που θα θέσετε όλοι σας να σας βελτιώνουν προσωπικά γιατί μαζί με εσάς θα βελτιώνεται και η κοινωνία μας, στην οποία μετέχετε.

Τέλος, θα ήθελα ιδιαίτερα να συγχαρώ τους γονείς, οι οποίοι στήριξαν με κόπους και θυσίες τα παιδιά τους και χρειάζεται να συνεχίσουν να τα στηρίζουν. Αυτή η στιγμή του νέου ξεκινήματος των παιδιών τους, όσες αγωνίες και εάν κρύβει για το μέλλον δεν παύει να γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια για το επιτυχές τέρμα μιας δύσκολης διαδρομής.

Καλή επιτυχία στους νέους στόχους!

Ο Δήμαρχος Χίου,
Μανώλης Βουρνούς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - "Ο Καραγκιόζης και η Θάλασσα"

Σας προσκαλούμε στο θέατρο σκιών " Ο Καραγκιόζης και η θάλασσα" που διοργανώνει ο Δήμος Χίου και η Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Α.Ε. του Δήμου Χίου, στα πλαίσια εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών δράσεων για τις παραλίες με Γαλάζια Σημαία, σήμερα 24 Αυγούστου 2017 και ώρα 20:00 μ.μ., στην Εκκλησία της Αγίας Φωτεινής. Η είσοδος είναι δωρεάν.

Σημείωση: Η παράσταση θα πραγματοποιούνταν στην παραλία της Αγίας Φωτεινής, αλλά λόγω καιρικών συνθηκών θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας της Αγίας Φωτεινής.

Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε και να κοινοποιήσετε την εκδήλωση αυτή, και να επισημάνετε το νέο σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Διευκρίνιση για την Προμήθεια Λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού

Σας ενημερώνουμε ότι για την παραπάνω προμήθεια και για όλους τους λαμπτήρες θερμού φωτός που αναφέρονται στην 72/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου θα γίνουν δεκτοί λαμπτήρες με θερμοκρασία φωτός έως και 4.500 Κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (2017-2018)

Καθορίστηκαν οι όροι για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Χίου για το σχολικό έτος 2017-2018» με την υπ’ αριθμ. 763/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Για την σίτιση των μαθητών του προσεχούς σχολικού έτους έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 72.835,40 ευρώ και αναμένεται από τον εν λόγω διαγωνισμό να προκύψει ο ανάδοχος του έργου.
Επισημαίνεται ότι ήδη ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΧ έχει εξασφαλίσει παροχή πόσιμου ύδατος για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου στο χώρο των κτιριακών του εγκαταστάσεων.

banner-proipologismou

ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ

 ΓΠΣ ΔΕ ΧΙΟΥ Β1 ΦΑΣΗ

banner gia compostopoiisi

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

kentro ekspipiretisis dimoti

pb banner

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

5η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Αναζήτηση

diavgeia all logo