Σύνταξη τευχών Δημοσίων Διαγωνισμών ανάθεσης μελετών

Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα για τυχόν ανάρτηση διευκρινίσεων και ανακοινώσεων σχετικά με το διαγωνισμό.

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στη σελ. 6 του τεύχους της διακήρυξης είχε γραφτεί λάθος τίτλος. Έχει αναρτηθεί η σωστή διακήρυξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο (οι) ανάδοχος; που θα προκύψει από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν θα μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση της/ των μελέτης/ των στην επόμενη φάση - διενέργεια διαγωνισμών για την εκπόνηση των μελετών - λόγω ασυμβίβαστου

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις