Προμήθειες

Υποκατηγορίες:

Προμήθεια ειδών Τροφίμων για τη λειτουργία Δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων & γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους έτους 2017

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Προϋπολογισμός: 391.319,28 ευρώ
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017
  • Καταληκτική Ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ
Σελίδα 1 από 35