Αποκατάσταση και υπερύψωση καλυμμάτων και εσχαρών φρεατίων