Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού

  • Προϋπολογισμός: 1.999,53 ευρώ
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, 07 Μαρτίου 2018
  • Καταληκτική Ώρα: έως 10:00 π.μ.