Προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού (έτους 2017) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

  • Προϋπολογισμός: 12.467,40
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017
  • Καταληκτική Ώρα: 11:30 π.μ.