Προμήθεια υλικών επισκευής εξωτερικών κουφωμάτων συνεργείου Δήμου Χίου