Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων Τμ. Συντήρησης Πρασίνου

  • Προϋπολογισμός: 1.368,90 ευρώ
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017
  • Καταληκτική Ώρα: έως 10:00 π.μ.