Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους

  • Προϋπολογισμός: 6.195,15 ευρώ
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017
  • Καταληκτική Ώρα: έως 10:00 π.μ.