Διαγωνισμοί

Προμήθεια Εξοπλισμού και Προσαρμογή στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ των Παιδικών Χαρών ΝΠΔΔ και ΔΗΚΕΧ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 216.714,20 €
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, 07 Μαΐου 2018
 • Καταληκτική Ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00
 • Πληροφορίες:

   

  Διακήρυξη

  Μελέτη

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τη λειτουργία Δομών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων έτους 2018

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 944.840,94 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, 08 Μαΐου 2018
 • Καταληκτική Ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

Προμήθεια Οχημάτων Δήμου Χίου

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 610.080,00 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

Προμήθεια χρωμάτων σχολικών συγκροτημάτων ΤΜΗΜΑ Α' & Προμήθεια χρωμάτων οδοσήμανσης ΤΜΗΜΑ Β' έτους 2017

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 10.800,00 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: 10:00πμ έως 10:30πμ

Προμήθεια Ειδών Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής με χρηματοδότηση (ΤΕΒΑ)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 196.215,03 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών»

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 29.577,60 €
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
 • Καταληκτική Ώρα: 10:30 π.μ.
 • Ημερομηνία Διαγωνισμού: Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: 10:00 έως 10:30 π.μ.
Σελίδα 1 από 6