Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών για τη λειτουργία Δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017

  • Προϋπολογισμός: 573.047,16 ευρώ
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2017
  • Ώρα Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ