Προμήθεια Κάδων για την Προώθηση της Οικιακής Κομποστοποίησης

  • Προϋπολογισμός: 232.245,00 ευρώ
  • Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018
  • Καταληκτική Ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00